ماهنامه دنیا، شماره آذر ماه

ماهنامه دنیا، شماره مهر ماه را با 42 صفحه منتشر کرد.