شماره شهریور ماه دنیا

ماهنامه دنیا، شماره شهریور ماه را با 44 صفحه منتشر کرد.