شماره مرداد ماه دنیا

شماره مرداد ماه دنیا

ماهنامه دنیا، شماره مرداد ماه را با 42 صفحه منتشر کرد.